Alltrucks GmbH & Co. KG jako podmiot odpowiedzialny za przekazanie poniższych informacji na temat bezpieczeństwa danych pragnie podziękować za odwiedziny na naszej stronie i zainteresowanie naszą działalnością. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne jest ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi naszych klientów i zapewniamy należytą ochronę przekazywanych nam danych.

W poniższym oświadczeniu w sprawie ochrony danych pragniemy w szczególności poinformować o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych klientów korzystających z naszej witryny, a także o przysługujących im prawach. Niniejszej oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych dotyczy następujących witryn internetowych firmy ALLTRUCKS GmbH & Co. KG:

www.alltrucks.com

§ 1 Osoba odpowiedzialna

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Art. 4 nr. 7 RODO jest firma

Alltrucks GmbH & Co. KG

Homer Smyrliadis

Perchtinger Str. 6, 81379 Munich

E-Mail: info@alltrucks.com

Tel.: +49 (0)89 4622466 - 0

Faks: +49 (0)89 4622466 - 86

(zwana dalej „ALLTRUCKS").

§ 2 Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w rozumieniu Art. 37 RODO, § 38 BDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych) jest

P. Alexander Schulte-Ahlswe

BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Email: alexander.schulte-ahlswe@bbh-online.de,

Tel.: 089 23 11 64 -183

Nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych jest należycie zaangażowany od najwcześniejszego etapu we wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych. Działając na rzecz zapewnienia zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych, inspektor ochrony danych odpowiada przede wszystkim za monitorowanie wybranych procesów, np. oceny skutków dla ochrony danych, uświadamianie i szkolenie pracowników oraz współpracę z organem nadzorczym.

§ 3 Informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są przez nas w przypadkach uzasadnionych i w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych lub w oparciu o zgodę udzieloną przez użytkownika.

„Dane osobowe” oznaczają dowolne informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Powyższe obejmuje w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, płeć, datę urodzenia, numer telefonu, wiek oraz informacje na temat rachunku bankowego. Poniższe terminy niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych stosowane są zgodnie z definicjami zawartymi w Art. 4 RODO.

1. Standardowe badania ankietowe wypełniane podczas korzystania z naszej witryny internetowej

Korzystanie z naszej witryny internetowej zasadniczo nie wymaga rejestracji czy logowania. Niemniej standardowo gromadzimy dane od każdego odwiedzającego przekazywane przez jego przeglądarkę internetową do naszego serwera w celu technicznego umożliwienia wywołania naszej strony. Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania nasz serwer automatycznie rejestruje przypadki uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit f) RODO).

Gromadzone są następujące dane

 • Adres IP komputera przesyłającego zapytanie,
 • Data oraz godzina zapytania serwera,
 • Nazwa pliku i adres URL, do którego użytkownik uzyskuje dostęp,
 • Status dostępu/kod statusu http
 • Ilość przesłanych danych
 • Adres strony odsyłającej (wcześniej odwiedzanej)
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja przeglądarki internetowej.

Powyższe informacje przechowywane są oddzielnie od pozostałych danych przesyłanych przez użytkownika, w szczególności w toku korzystania z dostępnych usług internetowych. Dane te nie są powiązane z żadnymi innymi danymi. Dane użytkownika oceniane są na potrzeby statystyczne oraz przechowywane na naszych serwerach przez 7 dni.

2. Gromadzenie i przetwarzanie dodatkowych danych osobowych

Przekazywanie dodatkowych danych osobowych nie jest obowiązkowe. Co do zasady odmowa przekazania dodatkowych danych osobowych nie ma negatywnych konsekwencji.

Niemniej w przypadku wybranych usług świadczonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej może zachodzić konieczność zebrania określonych danych osobowych. Na przykład na potrzeby przetworzenia nadesłanego przez użytkownika wniosku lub przesłania użytkownikowi dokumentów W takich przypadkach nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi bez odwołania się do wymaganych w tym celu danych osobowych.

(a) Rejestracja

Partnerom oferujemy usługi świadczone internetowo. Na potrzeby realizacji tego typu usług partnerzy muszą zarejestrować się oraz wskazać pracowników z przyznanymi prawami dostępu.

 

W ramach rejestracji wymagane obowiązkowe dane zostaną przekazane użytkownikom oraz będą przetwarzane na podstawie postanowień Art. 6, ust. 1, lit b RODO na potrzeby utworzenia konta użytkownika. Konto może zostać dostosowane do potrzeb użytkownika poprzez przypisanie go do jednej lub kilku kategorii użytkowników (np. klient, bloger, autor, wydawca, usługodawca), co wiąże się z przydzieleniem różnych praw dostępu i praw do wzoru.

Przetwarzane dane obejmują w szczególności dane do logowania (nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail). Dane wprowadzane w procesie rejestracji zostaną wykorzystane na potrzeby korzystania z konta użytkownika. W toku rejestracji użytkownicy informowani są o wszelkich dodatkowych informacjach obowiązkowych, które należy podać. Konta użytkowników nie są upubliczniane oraz nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Informacje dotyczące konta użytkownika, np. o zmianach technicznych, przekazywane są pocztą elektroniczną. Po usunięciu konta przez użytkownika jego dane związane z kontem zostaną usunięte z zastrzeżeniem ustawowego obowiązku zatrzymania danych. Użytkownik odpowiada za zabezpieczenie swoich danych przed upływem okresu obowiązywania umowy. Zastrzegamy sobie prawo do nieodwracalnego usunięcia wszelkich przechowywanych danych użytkownika w dowolnym momencie na przestrzeni okresu obowiązywania umowy.

W ramach korzystania z funkcji rejestracji i logowania, a także korzystania z konta użytkownika przechowujemy adres IP oraz godzinę wykonania przez użytkownika danej czynności. Przechowywanie danych oparte jest na prawnie uzasadnionych interesach naszej firmy i ma na celu ochronę użytkowników przed nadużyciami. Powyższe dane przekazywane są stronom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to wymagane w celu realizacji wysuwanych przez nas roszczeń lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami obowiązującego prawa.

Adresy IP podlegają anonimizacji lub usunięciu najpóźniej po upływie 7 dni.

b) Marketing bezpośredni

Regularnie informujemy klientów o nowych ofertach naszej firmy, przesyłając odpowiednie wiadomości pocztą elektroniczną oraz tradycyjną (dalej zwane „Newsletterem”), w szczególności o poszerzeniu oferty o nowe pozycje lub zmianach w zakresie dostępnych produktów/usług. Zawarcie umowy oznacza zgodę na otrzymywanie Newslettera i akceptację poniższych procedur.

Treść Newslettera: newslettery, wiadomości poczty elektronicznej oraz inne powiadomienia w formie elektronicznej lub tradycyjnej zawierające informacje promocyjne wysyłane są wyłącznie za zgodą odbiorcy lub na podstawie pozwoleń wynikających z przepisów.

Rejestracja: zgoda na otrzymywanie Newslettera udzielana jest wraz z zawarciem umowy, ponieważ Newsletter stanowi część realizacji umowy. The storage of the data required for dispatch is therefore covered by the contractual provisions (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO).

Anulowanie/Cofnięcie zgody: w dowolnym momencie istnieje możliwość anulowania otrzymywania Newslettera lub cofnięcia zgody na jego otrzymywanie. Link umożliwiający anulowanie otrzymywania newslettera znajduje się pod koniec każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

Przysługuje nam prawo do przechowywania adresów e-mail, których użytkownicy zrezygnowali z otrzymywania Newslettera, przez okres maksymalnie trzech lat na podstawie prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy przed ich usunięciem celem przedstawienia dowodu uzyskania wcześniejszej zgody. Przetwarzanie ww. danych ma na celu wyłącznie obronę przed potencjalnymi roszczeniami. Pojedynczy użytkownik może w dowolnym momencie zawnioskować o usunięcie jego danych, o ile jednocześnie potwierdzone zostanie wcześniejsze udzielenie zgody.

Dystrybucja: dystrybucja Newslettera oraz powiązane z nim pomiary wyników odbywają się na podstawie zgody odbiorcy (Art. 6 ust. 1 lit. a Art. 7 RODO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 UWG (niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) lub, w przypadku braku wymogu uzyskania zgody, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy w zakresie marketingu bezpośredniego (Art. 6 ust. 1 RODO w związku z § 7 ust. 3 UWG).

§ 4 Okres przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywanie danych osobowych użytkownika zależy od celu ich gromadzenia wskazanego w danym przypadku. Co do zasady zawsze dążymy do ograniczenia zakresu zarówno gromadzenia, jak i przetwarzania danych do uzasadnionego minimum (zgodnie z zasadą oszczędności danych) oraz nie przechowujemy zebranych danych dłużej niż wymagają tego przepisy prawa bądź robimy to za wyraźną zgodą użytkownika.

§ 5 Pliki cookies

Niektóre obszary naszej witryny wykorzystują tzw. pliki cookies w celu udostępnienia usług oraz funkcji naszej witryny w sposób maksymalnie wygodny oraz dostosowany do potrzeb danego użytkownika. Pliki cookies to pliki, które serwer sieci web może generować na komputerze użytkownika poprzez przeglądarkę internetową. Pliki te służą identyfikacji komputera użytkownika przez pewien czas. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer użytkownika. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o lokalizacji tego typu plików. W ten sposób wykorzystanie plików cookies staje się przejrzyste dla użytkownika.

 

Podstawę prawną dla przechowywania plików cookies stanowi Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Nasza witryna wykorzystuje trzy typy plików cookies: „Transient Cookies” (wykorzystywane czasowo), „Persistent Cookies” (stałe) oraz „Flash Cookies” (flash). Poniżej przestawiono informacje o ich zakresie oraz funkcji.

1.Pliki cookies wykorzystywane czasowo umożliwiają szybkie i łatwe poruszanie się po wielu witrynach bez konieczności każdorazowego potwierdzania tożsamości użytkownika. Tego typu pliki zawierają w szczególności tzw. ciasteczka sesyjne zawierające identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania przesyłane przez przeglądarkę użytkownika mogą być przypisywane do wspólnej sesji. Dzięki temu komputer użytkownika jest rozpoznawany po powrocie na naszą witrynę. Wykorzystywane czasowo pliki cookies są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki.

2.Stałe pliki cookiesumożliwiają szybszy i wygodniejszy dostęp do stron internetowych poprzez wcześniejsze wybranie określonych ustawień domyślnych w momencie wywołania danej strony internetowej. Tego typu pliki cookies są przechowywane przez określony czas również po zamknięciu przeglądarki. Usuwane są automatycznie po upłynięciu czasu, który zależy od danego pliku cookie.

3.Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie przez naszą witrynę plików cookies, może wyłączyć funkcję ich przechowywania w ustawieniach przeglądarki dla naszej witryny lub wszystkich odwiedzanych witryn. Informacje na ten temat dostępne są w menu pomocy przeglądarki. Ponadto możliwe jest ręczne usunięcie przechowywanych plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

§ 6 Kopia zapasowa danych oraz miejsce przechowywania danych

Wszystkie systemy wykorzystywane przez naszą firmę do przechowywania danych osobowych są zabezpieczone hasłem, a dostęp do nich ma ograniczona liczba osób. Przetwarzanie i wykorzystanie danych ma miejsce wyłącznie na terytorium Federalnej Republiki Niemiec, w państwie członkowskim UE lub innym umawiającym się państwie będącym sygnatariuszem umowy w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 7 Przesyłanie danych

Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego upoważnieni na mocy obowiązującego prawa lub otrzymaliśmy zgodę użytkownika (w szczególności w celu przesłania dokumentów zgłoszeniowych do podmiotów zewnętrznych).

Dane zostają przekazane instytucjom państwowym i/lub organom władzy wyłącznie w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub nakazu urzędowego bądź sądowego.

Dane przesyłane są osobom trzecim wyłącznie w zakresie wymaganym w celu świadczenia usługi oraz w określonych przepisami ramach lub na podstawie umowy w sprawie przetwarzania danych zamówienia. W przypadku naszej firmy osoby trzecie obejmują nie tylko podmioty świadczące usługi drukowania i wysyłki, ale także udziałowców firmy Alltrucks oraz, w ramach dalszego rozwoju naszych produktów, współpracujących z nami partnerów. W przypadku partnerów firmy Alltrucks dane przesyłane są wyłącznie w formie pseudonimizowanej. Oznacza to, że osoby trzecie nie są wstanie przypisać otrzymywanych danych konkretnej osobie.

§ 8 Odnośniki do map Google

Nasza witryna korzysta z map Google na potrzeby wskazania lokalizacji, np. naszego zakładu, również w formie wizualnej, w celu umożliwienia wygodnego zaplanowania dojazdu. Mapy Google stanowią interaktywną usługę map firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu optymalnego wykorzystania map Google ich funkcję oferujemy wyłącznie za pośrednictwem odnośnika do strony map Google. Oznacza to, że żadne dane na temat użytkownika nie zostają przekazane firmie Google podczas korzystania z naszej witryny, o ile użytkownik nie kliknie odnośnika prowadzącego do map Google. Po kliknięciu w link prowadzący do map Google użytkownik zostaje przekierowany do strony map Google. Korzystanie ze strony map Google oznacza, że dane osobowe mogą być przesyłane firmie Google. W przypadku korzystania ze strony map Google nie mamy wpływu na przesyłanie danych osobowych oraz gromadzenie danych osobowych przez firmę Google. Podobnie nie posiadamy wiedzy na temat celów, w jakich firma Google realizuje operacje przetwarzania danych, ich zakresu oraz okresu przechowywania gromadzonych danych. Nie posiadamy wiedzy na temat tego, czy firma Google dokonuje usunięcia danych, przypisania gromadzonych danych do profilu użytkownika lub czy stosuje anonimizację danych oraz nie mamy na to wpływu.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystania danych przez firmę Google, a także przysługujących użytkownikowi praw w tym zakresie oraz ustawień opcji służących ochronie prywatności zawarto we właściwych postanowieniach z zakresu ochrony danych firmy Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Ze względu na umiejscowienie siedziby firmy Google na terytorium USA dopuszcza się możliwość przesyłania danych do USA. W celu spełnienia wymogów z zakresu ochrony danych firma Google przystąpiła do porozumienia EU-US Privacy Shield. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Klikając odnośniki do map Google, użytkownik opuszcza obszar ochrony i odpowiedzialności naszej witryny oraz, aktywując link, uruchamia procesy gromadzenia i przetwarzania danych przez firmę Google będące poza naszą kontrolą.

§ 9 Narzędzie Google Analytics

Korzystamy z udostępnianego przez firmę Google narzędzia Google Analytics służącego do analizy statystyk serwisów WWW (zob. §10) w celu analizy ruchu na naszej witrynie. Narzędzie Google Analytics korzysta z plików cookies (zob. § 6 w celu zapoznania się z tym terminem), generując informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z danej witryny (również adres IP użytkownika). Informacje te przesyłane są do znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych serwerów firmy Google, na których są przechowywane. Firma Google wykorzystuje ww. informacje w celu analizy sposobu korzystania z danej witryny, generując raporty na temat aktywności na danej witrynie dla jej operatorów oraz oferując inne usługi związane z aktywnością na witrynie oraz wykorzystaniem sieci Internet.

Firma Google może ujawniać ww. informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, lub jeżeli strony trzecie zajmują się przetwarzaniem danych na zlecenie firmy Google. Firma Google gwarantuje, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Niemniej nie mamy żadnego wpływu na zakres oraz charakter dalszego wykorzystania generowanych danych przetwarzanych przez firmę Google w ramach dokonywanej analizy.

Wykorzystanie plików cookies może zostać zablokowane w ustawieniach przeglądarki. Niemniej wówczas użytkownik nie będzie w stanie skorzystać z wszystkich funkcji naszej witryny w pełnym ich zakresie. Korzystając z niniejszej witryny użytkownik wyraża zgodę na potencjalne wykorzystanie danych przez firmę Google w sposób oraz w celu wskazanym powyżej.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych przez firmę Google zasad ochrony danych dostępne są na stronie http://www.google.com/intl/de/policies/privacy  oraz  https://services.google.com/sitestats/de.html. Firma Google jest członkiem porozumienia EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) i tym samym gwarantuje zgodność z europejskimi normami w zakresie ochrony danych.

§ 10 Ankiety

For surveys among our users we use the special service "SurveyMonkey" offered by SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd, Ballsbridge Dublin 4, Ireland,(dpo@surveymonkey.com).

For this purpose, personal data of the respondents are collected on the basis of the legitimate interest in an analysis for the improvement of our offers (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO).

 

These data are processed by Surveymonkey in accordance with its privacy policy

(https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/).

 

§ 11 Links to social networks via "Social-Media-Buttons"

We have integrated various "Social-Media-Buttons" into our website, especially those of Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing and Instagram. With the use of "Social-Media-Buttons" we pursue the goal to make our website more user-friendly.

We have integrated the "Social-Media-Buttons" into our website as links. If you click on one of these buttons, you will reach our online presence in the relevant network. If you do not click on any of our social media buttons, no data will be transmitted to the operators of these networks when you visit our website. Your information will only be transmitted to the respective operator of the (social) network if you click on one of our "Social-Media-Buttons" and are thereby forwarded to our online presence in the respective network.

Please note that, depending on the provider of the plug-in, data can also be transmitted to the USA. However, all of the aforementioned providers have submitted to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), which serves to promote data protection.

We have no influence whatsoever on the collection and processing of your personal data by the respective providers of the plug-ins. Likewise, we have no knowledge of the individual purposes of these data processing operations or their scope and storage duration. Whether the plug-in provider makes deletions or anonymises is not known to us either and is not within our sphere of influence.

If you are logged in with the provider via a user profile or if you log in later, the operator can assign the visit to our website and the action you took by activating the plug-in (e.g. the share / "sharing") to your user profile with the provider. Even if you do not have a user profile with the provider of the respective plug-in, it is still possible for the provider to record and save your IP address or register your visit with us via cookies.

Purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by the operators as well as your rights and setting options in this regard to protect your privacy can be found in the respective data protection provisions of the operators.

Below you will find the addresses of the providers of Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn and Google as well as the associated data protection information for the use of the individual services.

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Privacy Notice:

https://www.facebook.com/policy.php

and

https://www.facebook.com/help/186325668085084

 • Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Privacy Notice:

https://twitter.com/privacy?lang=de

 • XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Deutschland

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Privacy Notice:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy notice:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Please note that by clicking on one of the social media plug-ins, you leave the protection and responsibility area of our website and, by activating the plug-in, trigger the data collection and processing of the individual providers of the plug-ins that are not subject to our control.

§ 12 Right to information, correction, deletion, limitation of processing, data transferability

You have the following rights against us regarding your personal data:

 • Right to information (Art. 15 DS-GVO),
 • Right to correction or deletion (Art. 16 and 17 DS-GVO),
 • Right to restrict data processing (Art. 18 DS-GVO),
 • Right to transfer data (Art. 20 DS-GVO).

§ 13 Right of complaint to the data protection supervisory authority

If you are of the opinion that our company does not process your personal data in accordance with the requirements described herein and/or applicable data protection laws, you can register a complaint to the data protection supervisory authority pursuant to Art. 13 Para. 2 lit. d) DS-GVO at any time about the processing of your personal data by us.

§ 14 Right of objection

You have in accordance with Art. 21 (1) DS-GVO the right to object at any time to the processing of your personal data on the basis of Art. 6 (1) sentence 1 lit. e) or lit. f) for reasons arising from your particular situation. You can address your objection to the person responsible (see § 2) or to our data protection officer (see § 3). In the event of objection, we will no longer use your personal data for the purposes in question and will delete it from our systems unless we can prove compelling reasons for processing worthy of protection which outweigh your interests, rights and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

 

25.05.2018

Ustawienia prywatności