firmy Alltrucks GmbH & Co KG, Perchtinger Strasse 6, 81379 Munich, Niemcy

1. Zakres

1.1 Niniejsze Warunki Ogólne (zwane dalej „WO”) mają zastosowanie do wszystkich transakcji i zamówień realizowanych pomiędzy firmą Alltrucks GmbH & Co KG („ALLTRUCKS") oraz jej klientami (w szczególności partnerami ALLTRUCKS) (zwanymi dalej „Klientami”), również w odniesieniu do wszystkich usług oferowanych przez ALLTRUCKS, takich jak udzielanie licencji, szkolenia, kursy oraz usługi infolinii, które można również zamawiać za pośrednictwem internetowego portalu firmy ALLTRUCKS, a w szczególności do umowy warsztatowej zawartej z partnerami firmy ALLTRUCKS. We właściwej wersji będą również stanowiły umowę ramową dla przyszłych kontraktów i zamówień z tym samym klientem bez konieczności zamieszczania odniesienia do WO w każdym indywidualnym przypadku.

1.2 Niniejszym ustala się, że warunki klientów sprzeczne z WO lub odbiegające od postanowień WO nie mają zastosowania. Warunki takie będą stanowiły część umowy wyłącznie pod warunkiem ich wyraźnego zaakceptowania przez ALLTRUCKS. Niniejsze Warunki Ogólne obowiązują również w przypadku świadczenia przez firmę ALLTRUCKS usług na rzecz Klienta bez wiedzy na temat tego, że warunki Klienta są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Ogólnymi lub że od nich odbiegają.

1.3 Poszczególne umowy zawarte z klientem w indywidualnych przypadkach mają zawsze charakter nadrzędny w stosunku do niniejszych Warunków Ogólnych. Treść rzeczonych poszczególnych umów wymaga sporządzenia kontraktu w formie pisemnej lub uzyskania pisemnego potwierdzenia ze strony ALLTRUCKS.

1.4 Klient musi być osobą fizyczną lub prawną bądź spółką ze zdolnością do podejmowania czynności prawnych prowadzącą działalność handlową lub niezależną działalność zawodową podczas dokonywania czynności prawnej (przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego]).


2. Zakres i zawarcie umowy

2.1 Przedmiotem zamówienia jest uzgodniona usługa, nie konkretny sukces ekonomiczny. Firma ALLTRUCKS na potrzeby realizacji zamówienia upoważniona jest do zaangażowania pracowników, odpowiednio kompetentnych podmiotów zewnętrznych oraz firm zajmujących się przetwarzaniem danych.

2.2 Usługi oferowane przez firmę ALLTRUCKS, w tym usługi, których dystrybucja realizowana jest za pośrednictwem internetowego portalu obsługiwanego przez ALLTRUCKS, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa oraz stanowią zaproszenie do rokowań (invitatio ad offerendum).

2.3 Oferty firmy ALLTRUCKS uznaje się za wiążące w wyjątkowych przypadkach oraz pod warunkiem, że zostały określone jako takie przez ALLTRUCKS. Uznaje się, że firma ALLTRUCKS związana jest warunkami wiążących ofert do daty wskazanej w ich treści natomiast przez okres nie dłuższy niż cztery tygodnie od wystawienia oferty.

2.4 Zawarcie wiążącego kontraktu wymaga podpisania sporządzonej na piśmie umowy pomiędzy firmą ALLTRUCKS a jej klientem, faktycznego rozpoczęcia realizacji danego zamówienia przez ALLTRUCKS lub ostatecznej aktywacji poszczególnych pól zamówienia przez klienta wyraźnie zaznaczonych jako pola zamówienia dla wiążących zamówień na internetowym portalu ALLTRUCKS. W przypadku zamówienia przez klienta towarów za pośrednictwem portalu internetowego firma ALLTRUCKS zobowiązana jest bezzwłocznie potwierdzić otrzymanie zamówienia.


3. Obowiązki klienta

3.1 Klient zobowiązany jest zwolnić firmę ALLTRUCKS oraz jej udziałowców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wysuwanych przez strony trzecie przeciwko firmie ALLTRUCKS lub jej udziałowcom w wyniku działań podejmowanych przez klienta, prowadzenia działalności gospodarczej i/lub innej działalności przez klienta, w szczególności w wyniku wadliwego wykonania usług warsztatowych przez klienta; ponadto klient zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić firmie ALLTRUCKS oraz jej udziałowcom wszelkie koszty, kwoty odszkodowań oraz pozostałe straty poniesione w związku z powyższym.

3.2 Firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do przypisania danego klienta do danej klasy wydajności na podstawie wyników przeprowadzonego audytu oraz ocen partnerów. Będzie to stanowiło podstawę dla późniejszych działań rozwojowych i usprawniających realizowanych przez klienta oraz modelu warsztatu.

3.3 Audyt oraz ocena partnera podlegają okresowej ocenie oraz dalszemu rozwojowi według ustaleń firmy ALLTRUCKS. O zmianach oraz aktualnej wersji klient zostanie poinformowany w stosownym czasie. W przypadku nieosiągnięcia przez klienta minimalnego poziomu w toku audytu oraz oceny partnera, audyt i ocena partnera zostaną powtórzone w ciągu trzech miesięcy na koszt klienta.

4. Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie ustalono inaczej lub o ile ceny na portalu internetowym nie zostały wskazane jako kwoty brutto, ustalone ceny są kwotami netto w EUR, tj. nie zawierają obowiązującej stawki podatku obrotowego. Kwoty opłat celnych oraz pozostałych opłat, w tym ponoszonych w późniejszym terminie, zostaną zafakturowane na klienta w późniejszym terminie. Ustalona cena podlega bezzwłocznemu uregulowaniu.

4.2 Firma ALLTRUCKS zastrzega sobie prawo do zmiany, w rozsądnym zakresie, ustalonych cen w przypadku gdy obniżenie lub wzrost kosztów nastąpiły po zawarciu umowy. Na wniosek klienta firma ALLTRUCKS zobowiązuje się przedstawić dowody świadczące o wzroście/obniżeniu kosztów.

4.3 Potrącenie rabatu wymaga zawarcia specjalnej umowy w formie pisemnej.

4.4 W przypadku niedotrzymania warunków płatności przez klienta lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do możliwości wywiązania się ze zobowiązań płatniczych przez klienta, firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do zażądania natychmiastowego uregulowania wszelkich zobowiązań po stronie klienta wynikających z nawiązanych relacji biznesowych, wstrzymania realizacji usług w całości lub w części a także wycofania się z zawartych umów w całości lub w części. W przypadku niewywiązania się przez klienta z płatności w terminie firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w kwocie 9 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej, chyba że klient jest w stanie udowodnić, że poniesiona strata była niższa lub firma ALLTRUCKS, że strata była wyższa.

4.5 Klientowi przysługuje prawo do potrącenia kwot należnych ALLTRUCKS, zatrzymania rzeczy lub odmowy wykonania umowy wyłącznie wówczas, gdy roszczenia wzajemne klienta zostały stwierdzone na drodze sądowej, są bezsporne lub zostały uznane. Ponadto klientowi przysługuje prawo do zatrzymania rzeczy wyłącznie w przypadku, gdy jego roszczenie wzajemne dotyczy tego samego stosunku umownego.

5. Warunki odwołania udziału w seminariach i szkoleniach

5.1 Udział w kursach i szkoleniach oferowanych przez ALLTRUCKS, do których klienci mogą zgłaszać się przez portal internetowy, może zostać odwołany przez klienta bezpłatnie w terminie do 28 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku odwołania udziału przez klienta na przynajmniej 15 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, naliczona zostanie opłata w wysokości 50% ustalonej ceny udziału w wydarzeniu.

5.2 Jeżeli klient odwoła udział na mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem wydarzenia lub jeżeli klient nie pojawi się w dniu szkolenia, naliczona zostanie pełna opłata za szkolenie.

5.3 W przypadku odwołania kursów lub szkoleń z powodu choroby osób prowadzących, siły wyższej lub innych niedających się przewidzieć zdarzeń, klient nie może domagać się przeprowadzenia kursu/szkolenia. Firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do przełożenia kursu/szkolenia i zorganizowania go w terminie czterech tygodni od terminu początkowego. Zwrot kosztów udziału w szkoleniu nie przysługuje w przypadku braku alternatywnego terminu.

5.4 Ponadto firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do odwołania zarezerwowanych kursów i szkoleń najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem bez konieczności podawania powodu.

6. Zwłoka w odbiorze

W przypadku gdy klient nie dokona odbioru innych usług oferowanych przez ALLTRUCKS lub jeżeli klient nie wywiąże się z dowolnych innych obowiązków w ramach współpracy, firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do wyznaczenia rozsądnego terminu pod rygorem anulowania zamówienia. Firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do anulowania zamówienia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku bezskutecznego upływu terminu. Przysługujące firmie ALLTRUCKS prawo do dochodzenia rekompensaty z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych w skutek naruszenia warunków umownych przez klienta lub niewywiązania się przez klienta z warunków współpracy, a także poniesionych strat pozostaje w mocy nawet, jeżeli firma ALLTRUCKS nie skorzysta z przysługującego jej prawa do rozwiązania umowy.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

7.1 O ile nie ustalono inaczej w poszczególnych przypadkach, odpowiedzialność z tytułu strat spowodowanych przez ALLTRUCKS w wyniku realizacji stosunku umownego pomiędzy klientem a ALLTRUCKS ograniczona jest do maksymalnej kwoty 100 000,00 EUR za pojedyncze zdarzenie. W przypadku szkody firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia odszkodowawczego przeciwko ubezpieczycielowi na klienta w sposób zwalniający firmę ALLTRUCKS z jej obowiązków.

7.2 Firma ALLTRUCKS nie ponosi odpowiedzialności za ścisłość i kompletność informacji i danych („Informacji”) udostępnianych klientowi. Nie da się całkowicie wykluczyć zmian, możliwości występowania wariantów typowych dla danego kraju, błędów lub pomyłek odnośnie do przekazywanych informacji.

7.3 Klient zobowiązany jest upewnić się, że identyfikacja pojazdu oraz wyposażenie pojazdu lub produkt przeznaczony do naprawy zgadzają się z przekazanymi informacjami. Firma ALLTRUCKS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty spowodowane nieprawidłowymi, niekompletnymi lub nieprawidłowo zinterpretowanymi informacjami. Ponadto firma ALLTRUCKS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie korzysta z aktualnych informacji dostępnych w zaktualizowanej wersji. W przypadku wydruków sporządzonych przez klienta klient zobowiązany jest każdorazowo zweryfikować aktualność zawartych w nich informacji.

7.4 Firma ALLTRUCKS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat wynikających z niewywiązania się z obowiązku:

 • • angażowania przez klienta wyłącznie odpowiednio przeszkolonego personelu w celu wykonania zawartej umowy i prac z nią związanych;
 • • stosowania przez klienta wyłącznie odpowiednich urządzeń lub narzędzi diagnostycznych;
 • • przeprowadzenia przez klienta testu funkcjonalnego pojazdu po przeprowadzeniu naprawy.

7.5 Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia kończyn lub uszczerbku na zdrowiu wynikłych ze spowodowanego celowym działaniem lub rażącym zaniedbaniem naruszenia obowiązków przez firmę ALLTRUCKS, jej prawnego przedstawiciela lub pełnomocnika i/lub innych szkód wynikłych ze spowodowanego celowym działaniem lub rażącym zaniedbaniem naruszenia obowiązków przez firmę ALLTRUCKS, jej prawnego przedstawiciela lub pełnomocnika w odniesieniu do istotnych zobowiązań umownych (tzw. zobowiązań głównych).

7.6 Roszczenie odszkodowawcze może zostać wysunięte wyłącznie w trakcie prekluzyjnego okresu jednego roku od momentu powzięcia przez klienta informacji na temat szkody oraz zdarzenia dającego podstawę do wysunięcia rzeczonego roszczenia, chyba że chodzi o szkodę wynikającą z utraty życia, uszkodzenia kończyny lub uszczerbku na zdrowiu opartą na spowodowanym celowym działaniem lub rażącym zaniedbaniem naruszeniu obowiązków przez firmę ALLTRUCKS i/lub nie chodzi o innego typu szkodę opartą na spowodowanym celowym działaniem lub rażącym zaniedbaniem naruszeniu obowiązków przez firmę ALLTRUCKS, jej prawnego przedstawiciela lub pełnomocnika. Niewiedza wynikająca z rażącego zaniedbania jest równoznaczna z posiadaniem wiedzy.

7.7 O ile szkoda jest objęta polisą ubezpieczeniową wykupioną przez klienta z myślą o rzeczonej szkodzie, firma ALLTRUCKS odpowiada wyłącznie za straty powiązane poniesione przez klienta (np. w postaci wyższych składek ubezpieczeniowych lub odsetek) do zaspokojenia roszczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

7.8 Przysługujące firmie ALLTRUCKS prawo do podniesienia zarzutu przedawnienia pozostaje w mocy.

8. Prawa użytkowania

8.1 Wszelkie prawa do wszystkich usług świadczonych przez firmę ALLTRUCKS na rzecz klienta, w tym do przekazanych materiałów (np. prezentacji, projektów, pomysłów, szkiców, koncepcji itp.), a także do ich części, pozostają własnością firmy ALLTRUCKS, która w dowolnym momencie może zażądać ich zwrotu. Firma ALLTRUCKS zobowiązuje się udzielić klientowi praw do korzystania z usług realizowanych na rzecz KUPUJĄCEGO w ramach danego zamówienia zgodnie z niniejszymi WO, oddzielną umową zawartą pomiędzy firmą ALLTRUCKS a klientem lub oddzielnej umowy użytkownika.

8.2 Wprowadzenie przez klienta zmian w zakresie usług świadczonych przez firmę ALLTRUCKS wymaga uzyskania jej wyraźnej zgody.

8.3 Korzystanie z dowolnym materiałów przekazanych przez firmę ALLTRUCKS w ramach świadczonych usług, które nie mieści się w pierwotnie ustalonym celu i zakresie użytkowania, niezależnie od tego, czy usługa podlega ochronie zgodnie z prawem autorskim, dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą firmy ALLTRUCKS. W szczególności zabrania się wszelkiego przetwarzania, odtwarzania, przesyłania lub innego typu rozpowszechniania poza zakresem ustalonym postanowieniami umowy bez uzyskania wyraźnej zgody firmy ALLTRUCKS.

8.4 Klientowi nie przysługuje prawo do przenoszenia na strony trzecie jakichkolwiek praw do użytkowania odnośnie do usług świadczonych przez firmę ALLTRUCKS na rzecz klienta.

8.5 Firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo wykorzystywania świadczonych usług w ramach własnych reklam, w tym w internecie, oraz w ramach konkurencji.

9. Ochrona ubezpieczeniowa

Klient zobowiązany jest zapewnić wystarczającą ochronę ubezpieczeniową zwyczajową dla branży. Dotyczy to w szczególności wykupienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej celem zapewnienia wywiązania się z wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku umownego z firmą ALLTRUCKS. Na wniosek firmy ALLTRUCKS klient zobowiązany jest przedstawić dowód wykupienia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

10. Poufność informacji oraz zachowanie poufności w stosunku do stron trzecich

10.1 Firma Alltrucks upoważniona jest do maszynowego gromadzenia danych osobowych klienta w związku z zamierzonym celem składanych zamówień, przetwarzania ich w automatycznie tworzonym zbiorze danych oraz do przesyłania ich do centrum komputerowego celem ich dalszego przetwarzania, a także do podmiotów powiązanych ALLTRUCKS w rozumieniu § 15 AktG (niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych). Klient niniejszym zgadza się przekazać swoje dane osobowe oraz zwalnia firmę ALLTRUCKS z obowiązku zachowania poufności. Na stosowny wniosek firma ALLTRUCKS zobowiązuje się przekazać klientowi informacje na temat przechowywanych danych. Klientowi przysługuje prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia rzeczonych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

10.2 Powyższe dotyczy również danych osobowych pracowników klienta. Klient zobowiązany jest zawrzeć ze swoimi pracownikami wiążącą umowę, na podstawie której pracownicy zgadzają się na przekazywanie przez klienta firmie ALLTRUCKS lub innej osobie trzeciej wskazanej przez ALLTRUCKS danych wymaganych w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez ALLTRUCKS oraz na przechowywanie rzeczonych danych przez ww. podmioty pod warunkiem, że dane te służą świadczeniu usług oraz tworzeniu historii usługi. Na stosowny wniosek firma ALLTRUCKS zobowiązuje się przekazać pracownikom klienta informacje na temat przechowywanych danych. Klientowi przysługuje prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia rzeczonych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

10.3 W przypadku gdy klient podlega obowiązkowi zachowania poufności wobec stron trzecich, klient zobowiązany jest uzyskać zwolnienie z obowiązku zachowania poufności przed przekazaniem danych pochodzących od stron trzecich firmie ALLTRUCKS.

10.4 Firma ALLTRUCKS zobowiązuje się dochować tajemnicy odnośnie do wszelkich informacji poufnych klienta ujawnianych firmie ALLTRUCKS w toku nawiązanej współpracy. Identyczne zobowiązanie spoczywa na kliencie odnośnie do informacji poufnych dotyczących firmy ALLTRUCKS ujawnianych klientowi w toku nawiązanej współpracy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje również po wygaśnięciu zawartej umowy oraz ma zastosowanie również wówczas, gdy współpraca nie zostanie nawiązana.

10.5 Klient zobowiązuje się wykorzystywać wiedzę, dokumenty, pomoce, informacje oraz inne przedmioty przekazywane lub udostępniane mu na podstawie zawartego z firmą ALLTRUCKS stosunku umownego wyłącznie w celu realizacji zadań podjętych przez niego w ramach niniejszej umowy oraz zobowiązuje się nie przekazywać ani nie udostępniać ich stronom trzecim oraz nie wykorzystywać ich w interesie lub na rzecz stron trzecich.

11. Rozwiązanie umowy z istotnego powodu oraz konsekwencje rozwiązania umowy

11.1 Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie po wcześniejszym ostrzeżeniu, w przypadku gdy jedna ze stron umowy dopuści się naruszenia podstawowych warunków umownych w sposób, który sprawia, że od drugiej strony nie można oczekiwać dalszej realizacji stosunku umownego do końca standardowego okresu wypowiedzenia po zważeniu wszystkich okoliczności towarzyszących danemu przypadkowi.

11.2 Ponadto firmie ALLTRUCKS, niezależnie od ustawowego prawa do wcześniejszego rozwiązania umowy, przysługuje prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

 • zaistnienia uzasadnionych przesłanek świadczących o tym, że klient najprawdopodobniej nie wywiąże się ze spoczywających na nim zobowiązań umownych w taki sposób, w jaki powinien, na nienagannej, kompletnej i terminowej realizacji których firmie ALLTRUCKS zależy w związku ze współpracą z jej partnerami, lub
 • nieregulowania przez klienta zobowiązań płatniczych wobec firmy ALLTRUCKS, tj. w przypadku stałego i stanowczego odmawiania spłaty zobowiązań, lub
 • znaczącego faktycznego lub potencjalnego pogorszenia się sytuacji finansowej klienta oraz powstania w związku z tym zagrożenia dla realizacji istotnych obowiązków umownych wobec firmy ALLTRUCKS, lub
 • zmiany właściciela lub zarządu klienta lub niepozostającej bez znaczenia zmiany w stosunku udziałów, chyba że klient o powyższym powiadomił wcześniej firmę ALLTRUCKS – w przypadku zmiany właściciela lub zarządu wraz z przekazaniem wystarczającego dowodu kwalifikacji – oraz otrzymał zgodę firmy ALLTRUCKS. Przy czym firma ALLTRUCKS nie odmówi udzielenia powyższej zgody, o ile nie wpłynie to na jej słuszne interesy; lub
 • nieprzekazania przez klienta dowodu wykupienia ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 9 pomimo otrzymania ostrzeżenia w tej sprawie lub
 • wielokrotnego niespełnienia przez klienta minimalnych wymagań w toku okresowych audytów i oceny partnerów.

11.3 W pozostałym zakresie firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

 • zleceniodawca stanie się niewypłacalny lub
 • klientowi grozi niewypłacalność lub gdy nadmierne zadłużenie klienta stanie się ewidentne lub
 • klient wystąpi o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania mającego na celu spłatę zadłużenia z majątku lub działalności klienta.

11.4 Wyłącza się możliwość wnoszenia roszczeń przez klienta w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy przez firmę ALLTRUCKS z przyczyn wskazanych w powyższych punktach 11.2 oraz 11.3.

11.5 Pod koniec stosunku umownego firma ALLTRUCKS zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć wszelkie oznaczenia, nazwy, oznaczenia marek oraz pozostałe elementy identyfikujące lub, w przypadku gdy własność klienta przekazana z tego typu oznaczeniami ma pozostać w użyciu, zmieni je w taki sposób, aby nie można ich było rozpoznać. Dokumenty, pomoce oraz inne przedmioty przekazane bezpłatnie muszą zostać bezzwłocznie zwrócone firmie ALLTRUCKS bez konieczności wystosowywania prośby w tej sprawie.

11.6 Klient zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby wskazywać na kontynuację stosunku umownego z firmą ALLTRUCKS, np. w szczególności nie stosować szaty graficznej oznakowania ALLTRUCKS w odniesieniu do kolorów i formy oraz niezależnie od treści.

11.7 Wszelkie obowiązki w ramach rozwiązania stosunku umownego wymagają spełnienia niezależnie od potencjalnego wysunięcia roszczeń przez klienta przeciwko firmie ALLTRUCKS. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań umownych w terminie 30 dni od daty rozwiązania stosunku umownego firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do dochodzenia od klienta kary umownej w wysokości 10 000,00 EUR za każdy przypadek niezastosowania się do postanowień umownych, niezależnie od tego, z czyjej winy nastąpiło rozwiązanie umowy.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa niemieckiego. Wiążąca pozostaje wyłącznie wersja niniejszych warunków sporządzona w języku niemieckim.

12.2 Sądami właściwymi dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego są sądy w Monachium. Firmie ALLTRUCKS przysługuje prawo do pozwania klienta w dowolnym innym sądzie.

12.3 Oświadczenia i obwieszczenia o charakterze prawnym przedkładane firmie ALLTRUCKS przez klienta po zawarciu umowy wymagają formy pisemnej dla zachowania ważności.

12.4 Odniesienia do przepisów prawa mają wyłącznie charakter wyjaśniający. Nawet w przypadku braku tego typu objaśnień przepisy ustawowe obowiązują, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone treścią niniejszych WO w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

12.5 Nieważność jednego lub kilku zapisów niniejszych WO pozostaje bez wpływu na ważność pozostałej ich części. Strony ustalają, że zapis uznany za nieważny zostanie zastąpiony zapisem możliwie mu najbliższym pod względem znaczenia i celu.

 

Stan na: 30 listopada 2015 r.