of Alltrucks GmbH & Co KG, Perchtinger Strasse 6, 81379 Munich, Germany

1. Hatókör

1.1  Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alltrucks GmbH és ügyfelei és ügyfelei közötti összes tranzakcióra és megrendelésre vonatkoznak. Co KG ("ALLTRUCKS") és ügyfelei (különösen az ALLTRUCKS partnerek) ("Ügyfelek"), szintén az ALLTRUCKS szolgáltatási köréhez tartozó összes szolgáltatás tekintetében, mint például az engedélyezés, a képzés, a tanfolyamok és a forródrót-ajánlatok, amelyek az ALLTRUCKS online portálon keresztül is megrendelhetők, és különösen az ALLTRUCKS partnerekkel kötött műhelyszerződésre vonatkozóan. Ezeket a saját verziójukban keretmegállapodásként is alkalmazni kell az ugyanazon ügyféllel kötött jövőbeli szerződésekre és megrendelésekre, anélkül, hogy kifejezetten hivatkoznának az ÁSZF-re minden egyes esetben.

1.2  Az ügyfelek egymásnak ellentmondó vagy eltérő feltételeit ezennel elutasítjuk. Csak akkor válnak a szerződés részévé, ha az ALLTRUCKS egyedi esetekben kifejezetten beleegyezik. A jelen Általános Szerződési Feltételek akkor is érvényesek, ha az ALLTRUCKS fenntartás nélkül nyújt szolgáltatásokat az Ügyfél számára annak tudatában, hogy az Ügyfél szerződési feltételei ellentétesek vagy eltérnek a jelen Általános Szerződési Feltételektől.

1.3 Az ügyféllel egyedi esetekben kötött egyedi megállapodások mindig elsőbbséget élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel szemben. Az ilyen egyedi megállapodások tartalmához feltétlenül szükség van egy szöveges formátumú szerződésre vagy az ALLTRUCKS szöveges formában történő megerősítésére.

1.4  Az ügyfél csak olyan természetes vagy jogi személy vagy cselekvőképes élettársi kapcsolat lehet, amely kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége során a jogügylet megkötésekor jár el (vállalkozó a BGB 14. §-a értelmében).

2. A szerződés hatálya és megkötése

2.1  A megrendelés tárgya a megállapodás szerinti szolgáltatás, nem pedig egy konkrét (gazdasági) siker. Az ALLTRUCKS jogosult munkavállalókat, illetékes harmadik feleket és adatfeldolgozó vállalatokat igénybe venni a megrendelés teljesítéséhez.

2.2  Az ALLTRUCKS által kínált valamennyi szolgáltatás, beleértve az ALLTRUCKS által üzemeltetett online portálon keresztül terjesztett szolgáltatásokat is, jogilag nem kötelező érvényű és nem kötelező érvényű ajánlatoknak minősül, és ajánlat benyújtására való felhívásként szolgál (invitatio ad offerendum).

2.3  Az ALLTRUCKS ajánlatai csak kivételes esetekben és egyedi esetekben kötelező érvényűek, ha azokat az ALLTRUCKS kifejezetten kötelező érvényűnek nyilvánítja. Az ALLTRUCKS-t csak az ajánlatban meghatározott időpontig, de legkésőbb az ajánlat feladását követő négy héten belül kötelező érvényű ajánlatok kötik.

2.4  A kötelező érvényű szerződéseket az ALLTRUCKS és az ügyfél közötti írásbeli megállapodással, az ALLTRUCKS által a vonatkozó megbízások végrehajtásának tényleges megkezdésével vagy az egyes rendelési mezők ügyfél általi végleges aktiválásával kell megkötni, amelyeket az ALLTRUCKS online portálon kifejezetten kötelező megrendelések megrendelési mezőiként jelölnek meg. Ha az Ügyfél az árut az online portálon keresztül rendeli meg, az ALLTRUCKS haladéktalanul visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét.

3. Az ügyfél feladatai

3.1  Az Ügyfél mind az ALLTRUCKS-ot, mind annak részvényeseit kártalanítja minden olyan követeléssel szemben, amelyet harmadik felek az ALLTRUCKS-szal vagy részvényeseivel szemben az Ügyfél által hozott intézkedések, az üzleti tevékenység teljesítése és / vagy az Ügyfél egyéb magatartása eredményeként érvényesítenek, különösen a műhelyszolgáltatások ügyfél általi hibás teljesítése miatt, és haladéktalanul megtéríti az ALLTRUCKS-ot vagy részvényeseit minden költségért, az ebből eredő károk és egyéb hátrányok.

3.2  Az ALLTRUCKS jogosult arra, hogy az ügyfelet különböző teljesítményosztályokhoz rendelje az audit és a partnerértékelések megfelelő eredményei alapján. Ez képezi az ügyfél későbbi fejlesztési és fejlesztési intézkedéseinek és a műhelykoncepciónak az alapját.

3.3  Az auditot és a partnerértékelést az ALLTRUCKS rendszeresen felülvizsgálja és továbbfejleszti. Az ügyfelet időben tájékoztatják a változásokról és az aktuális verzióról. Ha az ügyfél nem éri el a megadott minimális szintet az audit és a partnerértékelés során, az auditot és a partnerértékelést három hónapon belül meg kell ismételni az ügyfél költségére és költségére.

4. Árak és fizetési feltételek

4.1  Eltérő megállapodás hiányában vagy az online portálon keresztül bruttó árként még nem bocsátották ki, a megállapodás szerinti árak nettó árak EURÓ-ban, plusz az alkalmazandó forgalmi adó. A vámokat vagy egyéb díjakat, beleértve a később felmerülteket is, egy későbbi időpontban kell számlázni az ügyfélnek. A megállapodott ár azonnal esedékes.

4.2  Az ALLTRUCKS fenntartja magának a jogot, hogy ésszerűen megváltoztassa a megállapodás szerinti árakat, ha a szerződés megkötését követően költségcsökkentés vagy költségnövekedés következik be. Az ALLTRUCKS ezt kérésre bizonyítania kell az ügyfélnek.

4.3  A kedvezmény levonásához külön megállapodásra van szükség szöveges formában.

4.4 Ha az ügyfél fizetési késedelemben szenved, vagy ha alapos kétség merül fel fizetési képességével kapcsolatban, az ALLTRUCKS jogosult arra, hogy az ügyféllel szemben az üzleti kapcsolatból eredő összes követelés azonnali kifizetését követelje, részben vagy egészben visszatartsa a fennálló szolgáltatásokat, vagy részben vagy egészben visszavonja a meglévő szerződéseket. Fizetési késedelem esetén az ALLTRUCKS jogosult az alapkamatot 9 százalékponttal meghaladó összegű késedelmi kamatot felszámítani, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy a veszteség alacsonyabb volt, vagy az ALLTRUCKS magasabb volt.

4.5  Az ügyfél csak akkor jogosult a beszámításhoz, a megtartáshoz és a teljesítés megtagadásához való jogra, ha viszontkeresetét jogszerűen állapították meg, nem vitatják vagy elismerik. Továbbá az ügyfél csak akkor jogosult megőrzési jog gyakorlására, ha viszontkeresete ugyanazon a szerződéses kapcsolaton alapul.

5. Az osztálytermi szemináriumok és képzések lemondási feltételei

5.1  Az ALLTRUCKS által kínált tanfolyamokat és képzéseket, amelyeket az ügyfél az online portálon keresztül foglalhat le, az ügyfél ingyenesen lemondhatja a rendezvény kezdete előtt 28 nappal. Ha az ügyfél az esemény kezdete előtt legfeljebb 15 nappal felmondja a szerződést, a megállapodás szerinti díj 50% -a esedékes.

5.2 Ha az ügyfél az esemény kezdete előtt 15 nappal később felmondja a szerződést, vagy ha az ügyfél nem jelenik meg az esemény napján, a teljes kifizetés esedékes lesz.

5.3 Abban az esetben, ha a tanfolyamok vagy képzések oktatói betegség, vis maior vagy más előre nem látható esemény miatt lemondják a képzést, az ügyfél nem követelheti az adott esemény megtartását. Az ALLTRUCKS-nak jogában áll az eseményt az eredeti dátumot követő négy héten belül átütemezni. Ha nincs alternatív dátum, nem kell díjazást fizetni.

5.4  Az ALLTRUCKS-nak joga van bármikor, de legkésőbb az esemény kezdete előtt 7 nappal lemondani a lefoglalt tanfolyamokat és képzéseket, további okok megjelölése nélkül.

6. Az elfogadás elmulasztása

Ha az ügyfél elmulasztja az ALLTRUCKS által kínált egyéb szolgáltatások igénybevételét, vagy ha az ügyfél nem tesz eleget semmilyen más együttműködési kötelezettségének, az ALLTRUCKS jogosult arra, hogy ésszerű határidőt állapítson meg az ügyfél számára a felmondás veszélyével. Az ALLTRUCKS jogosult a megrendelést előzetes értesítés nélkül megszüntetni, ha a határidő eredménytelenül jár le. Az ALLTRUCKS követelése az Ügyfél mulasztása vagy együttműködésének elmulasztása és az okozott kár megtérítésére nem érinti, még akkor is, ha az ALLTRUCKS nem gyakorolja a szerződés felmondására vonatkozó jogát.

7. Szavatosság és felelősség

7.1  Egyedi esetekben eltérő megállapodás hiányában az ALLTRUCKS által az ügyfél és az ALLTRUCKS közötti teljesítménykapcsolatból eredő károkért való felelősség egyedi esetenként legfeljebb 100 000,00 EUR-ra korlátozódik. Kár esetén az ALLTRUCKS jogosult a biztosítóval szembeni kártérítési igényt az ügyfélre ruházni oly módon, hogy az mentesítse őt kötelezettségei alól.

7.2  Az ALLTRUCKS nem vállal felelősséget az Ügyfél rendelkezésére bocsátott információk és adatok ("Információ") pontosságáért és teljességéért. Az információkkal kapcsolatos változások, országspecifikus változatok, hibák vagy hibák nem zárhatók ki teljesen.

7.3  Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy mind a jármű azonosítója, mind a javítandó jármű vagy termék berendezése megfeleljen a kért információknak. Az ALLTRUCKS nem vállal felelősséget a helytelen, hiányos vagy félreértelmezett információk által okozott károkért. Az ALLTRUCKS akkor sem vállal felelősséget, ha az ügyfél már nem használja fel a már frissített változatban már rendelkezésre álló aktuális információkat. Ha az ügyfél nyomtatási verziókat hoz létre az információkból, mindig ellenőriznie kell, hogy naprakész-e.

7.4  Az ALLTRUCKS nem vállal felelősséget a következő kötelezettség be nem tartásából eredő károkért:

    •    az ügyfél csak képzett személyzetet használ a végrehajtáshoz és a kapcsolódó munkához;

    •    az ügyfél csak megfelelő vizsgálóberendezést vagy szerszámokat használ;

    •    az ügyfél a javítási munka befejezése után funkcióvizsgálatot végez a járművel.

7.5  A felelősség korlátozása nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek az ALLTRUCKS, az ALLTRUCKS jogi képviselője vagy helyettes ügynöke által elkövetett szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésből és/vagy az ALLTRUCKS jogi képviselőjének vagy helyettes ügynökének szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegéséből erednek az ANYAGI SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK (úgynevezett sarkalatos kötelezettségek) tekintetében az ALLTRUCKS jogi képviselője vagy helyettes ügynöke által elkövetett szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésből és/vagy egyéb károkra > <.

7.6  A kártérítési igény csak egy éven belül érvényesíthető, miután az Ügyfél tudomást szerzett a kárról és a követelést kiváltó eseményről, kivéve, ha az élet, a végtag vagy az egészség sérüléséből eredő olyan kárról van szó, amely az ALLTRUCKS szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésén alapul, és / vagy nem más kárról van szó, amely az ALLTRUCKS, az ALLTRUCKS jogi képviselője vagy helyettes ügynöke által elkövetett szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegés esetén. A tudás egyenlő a súlyosan gondatlan tudatlansággal.

7.7 Amennyiben a kárt az ügyfél által a szóban forgó kárért kötött biztosítási kötvény fedezi, az ALLTRUCKS csak az ügyfél kapcsolódó hátrányaiért (pl. magasabb biztosítási díjak vagy kamathátrányok) felel mindaddig, amíg a kárt a biztosítótársaság nem rendezte.

7.8  Az ALLTRUCKS-nak az elévülési kérelem érvényesítéséhez való jogát ez nem érinti.

8. Használati jogok

8.1  Az ALLTRUCKS által az ügyfél számára nyújtott valamennyi szolgáltatáshoz fűződő minden jog, beleértve az összes rendelkezésre bocsátott anyagot (pl. prezentációk, tervek, ötletek, vázlatok, koncepciók stb.), beleértve azok egyes részeit is, az ALLTRUCKS tulajdonában marad, és az ALLTRUCKS bármikor visszakövetelheti. Az ALLTRUCKS a Vásárló számára a jelen ÁSZF, az ALLTRUCKS és az Ügyfél közötti külön szerződésnek, illetve külön felhasználói megállapodásnak megfelelően a vásárló számára a jelen ÁSZF, az ALLTRUCKS és az Ügyfél közötti külön szerződésnek, illetve külön felhasználói megállapodásnak megfelelően használati jogot biztosít a Vásárló részére nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

8.2  Az ALLTRUCKS által az ügyfél által nyújtott szolgáltatások módosítása csak az ALLTRUCKS.
kifejezett hozzájárulásával engedélyezhető.

8.3  Az ALLRTRUCKS által a nyújtott szolgáltatások körében nyújtott anyagok felhasználása, amely túlmutat az eredetileg elfogadott célon és felhasználási körön, – függetlenül attól, hogy ez a szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll-e – csak az ALLTRUCKS kifejezett hozzájárulásával engedélyezett. Különösen tilos a megállapodás szerinti szerződéses felhasználáson túli feldolgozás, sokszorosítás, továbbítás vagy egyéb terjesztés az ALLTRUCKS.

8.4  Az ügyfél nem jogosult arra, hogy az ALLTRUCKS által az ügyfél számára nyújtott szolgáltatások tekintetében bármilyen formában átruházza a használati jogokat harmadik felekre.

8.5  Az ALLTRUCKS jogosult a saját hirdetései keretében nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, az interneten és a versenyek keretében is.

9. Biztosítási fedezet

Az ügyfél köteles a piacon szokásos megfelelő biztosítási fedezetet nyújtani. Ez különösen a felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozik, amely biztosítja az ALLTRUCKS-szal fennálló szerződéses kapcsolatból eredő valamennyi kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél kérésre igazolja az ALLTRUCKS rendelkezésére a vonatkozó biztosítási fedezet meglétét.

10. Titoktartás, titoktartás harmadik felekkel szemben

10.1  Az Alltrucks jogosult arra, hogy az ügyfél személyes adatait a géppel leadott megrendelések tervezett céljának keretein belül összegyűjtse, azokat automatizált fájlban dolgozza fel, és azokat egy szolgáltató számítógépes központba továbbítsa további megrendelési adatfeldolgozás céljából, valamint az ALLTRUCKS-hoz kapcsolódó vállalatoknak az AktG 15. §-a (Német Részvénytársaságról szóló törvény) értelmében. Az ügyfél ezennel kifejezetten beleegyezik személyes adatainak nyilvánosságra hozatalába, és mentesíti az ALLTRUCKS-ot titoktartási kötelezettsége alól. Kérésre az ALLTRUCKS tájékoztatást nyújt az ügyfélnek a tárolt adatokról. Joga van ezeket az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően helyesbíteni, blokkolni és törölni.

10.2  Ez vonatkozik az ügyfél alkalmazottainak személyes adataira is. Az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy az Ügyfél és saját alkalmazottai között érvényes megállapodás jöjjön létre, amelyben a munkavállaló beleegyezik abba, hogy az Ügyfél továbbíthatja az ALLTRUCKS-nak vagy az ALLTRUCKS által megbízott más harmadik félnek az ALLTRUCKS által kínált szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat, és hogy ezeket az adatokat ott tárolják, feltéve, hogy ezek az adatok a szolgáltatások nyújtására és a szolgáltatáselőzmények létrehozására szolgálnak. Kérésre az ALLTRUCKS tájékoztatást nyújt az ügyfél alkalmazottjának a tárolt adatokról. Joga van ezeket az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően helyesbíteni, blokkolni és törölni.

10.3 Amennyiben az ügyfélre titoktartási kötelezettség vonatkozik harmadik felekkel szemben, köteles gondoskodni arról, hogy ezek a harmadik felek mentesítsék őt e titoktartási kötelezettség alól, mielőtt harmadik féltől származó adatokat átadnának az ALLTRUCKS.

10.4  Az ALLTRUCKS vállalja, hogy titokban tartja az ügyfél minden olyan bizalmas információját, amely az együttműködés során tudomására jut. Ugyanez vonatkozik az ügyfélre az ALLTRUCKS-ra vonatkozó bizalmas információk tekintetében is, amelyek az együttműködés során váltak ismertté számára. A titoktartási kötelezettség a szerződés lejárta után is fennáll, és akkor is érvényes, ha az együttműködés nem jön létre.

10.5  Az ügyfél vállalja, hogy az ALLTRUCKS-szal fennálló szerződéses kapcsolat alapján nyújtott vagy rendelkezésére bocsátott ismereteket, dokumentumokat, segédeszközöket, információkat és egyéb elemeket kizárólag az általa a jelen szerződés keretében vállalt feladatok ellátására használja fel, és azokat harmadik felek számára nem bocsátja rendelkezésre vagy bocsátja rendelkezésre, sem harmadik felek érdekében vagy javára nem használhatja fel őket.

11. A szerződés felmondása a szerződés megszűnésének fontos oka és következményei miattbr />

11.1  A felmondás nélküli felmondás az előzetes figyelmeztetést követően bármikor megengedett, ha a szerződésben részt vevő egyik fél oly módon megsérti a szerződés alapvető rendelkezéseit, hogy a szerződésben részt vevő másik féltől ésszerűen nem várható el, hogy az egyedi eset összes körülményének mérlegelését követően a rendes felmondási idő végéig folytassa a szerződéses jogviszonyt.

11.2 Ezenkívül az ALLTRUCKS jogosult a meglévő törvényes felmondási jogokon túl a szerződést részben vagy egészben azonnali hatállyal felmondani, ha:

    •   Vannak konkrét jelek arra, hogy az ügyfél valószínűleg nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit a tartozás módján, amelytől az ALLTRUCKS a szerződéses partnereivel szembeni hibátlan, teljes és időben történő teljesítésétől függ, vagy

    •   Az Ügyfél megszünteti az ALLTRUCKS-nak történő kifizetéseket, azaz véglegesen és véglegesen megtagadja azokat, vagy

    •   Az ügyfél pénzügyi körülményeinek jelentős romlása következik be vagy fenyeget, és ezáltal veszélybe kerül az ALLTRUCKS-szal szembeni lényeges szerződéses kötelezettség teljesítése, vagy

    •     Az ügyfél megváltoztathatja az ügyfél tulajdonosát vagy kezelését, vagy ha a részvételi viszonyban nem jelentéktelen változás következik be, kivéve, ha az ügyfél erről előzetesen értesítette az ALLTRUCKS-ot - tulajdonos vagy menedzsment változása esetén, elegendő képesítési bizonyítvánnyal -, és megkapta az ALLTRUCKS jóváhagyását. A beleegyezést nem vonjuk vissza, ha az indokolt ALLTRUCKS érdekeket nem érinti, vagy

    •    az ügyfél nem bizonyítja a biztosítási fedezetet a 9< pont szerint, annak ellenére, hogy figyelmeztet

    •    az ügyfél ismételten nem felel meg az előírt minimumkövetelményeknek a rendszeres ellenőrzés és partnerértékelés során.

11.3  Az ALLTRUCKS egyébként jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha:

    •    a főkötelezett fizetésképtelenné válik, vagy

    •    az ügyfelet fizetésképtelenség fenyegeti, vagy az ügyfél túlzott eladósodottsága nyilvánvalóvá válik, vagy

    •    az ügyfél fizetésképtelenségi eljárás vagy hasonló eljárás megindítását kérelmezi az ügyfél vagyonával vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos tartozások rendezése érdekében.

11.4  Az ügyfélnek az ALLTRUCKS által a 11.2. és 11.3. pontban meghatározott okokból történő rendkívüli felmondásán alapuló követelései nem tartoznak ide.

11.5  A szerződéses kapcsolat végén az ALLTRUCKS haladéktalanul eltávolítja az összes megjelölést, nevet, márkát és egyéb azonosítót, vagy ha az ügyfél ilyen megjelölésekkel ellátott tulajdonát továbbra is használják, azokat felismerhetetlenné teszi. A dokumentumokat, segédeszközöket és egyéb tárgyakat, valamint az összes többi ingyenesen rendelkezésre bocsátott tárgyat azonnal és anélkül kell visszaküldeni az ALLTRUCKS-nak, hogy erre felkérnék.

11.6  Az Ügyfél tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely az ALLTRUCKS-szal fennálló szerződéses kapcsolat folytatására utalhat, mint például az ALLTRUCKS jelölés grafikai tervezésének folyamatos használata annak színe és formája tekintetében, függetlenül annak betűzésétől.

11.7  A szerződéses jogviszony megszűnése keretében minden kötelezettséget teljesíteni kell, függetlenül attól, hogy az ügyfélnek van-e vagy érvényesíti-e követeléseit az ALLTRUCKS-szal szemben. Abban az esetben, ha a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül nem teljesít, az ALLTRUCKS jogosult 10 000,00 EUR szerződéses szankciót követelni az ügyféltől minden egyes meg nem felelés esetén, hibamentességtől függetlenül.

12. Záró rendelkezések

12.1  A német jog kizárólag alkalmazandó. Csak a jelen szerződési feltételek német változata kötelező.

12.2  A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvita kizárólagos joghatósága München. Az ALLTRUCKS jogosult beperelni az ügyfelet bármely más jogi helyszínen.

12.3  Az ügyfél által az ALLTRUCKS-nak a szerződés megkötése után benyújtandó jogilag releváns nyilatkozatoknak és hirdetéseknek szöveges formában kell lenniük ahhoz, hogy hatékonyak legyenek.

12.4  A jogszabályokra való hivatkozásnak csak egyértelmű jelentése van. A törvényi rendelkezéseket e pontosítás nélkül is alkalmazni kell, amennyiben azok a jelen ÁSZF-ben a lehető legnagyobb mértékben nem zárhatók ki kifejezetten.

12.5 Ha a jelen feltételek egy vagy több záradéka érvénytelen, ez nem érinti a fennmaradó záradékok érvényességét. A felek már megállapodtak abban, hogy az érvénytelen záradék helyett olyan záradékot kell elfogadottnak tekinteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen záradék jelentéséhez és céljához.

 

Status, mint: 30 Nov 2015