ALLTRUCKS GmbH & Co. KG

Gegevensbeschermingsverklaring

Wij, “Alltrucks GmbH & Co KG”, als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de volgende gegevensbeschermingsverklaring, waarderen uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. Wij weten dat zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk voor u is en beschermen daarom uw gegevens.

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u in het bijzonder informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door ons bij het gebruik van onze websites en tevens over uw rechten. Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft betrekking op de hieronder vermelde websites van ALLTRUCKS GmbH & Co KG:

www.alltrucks.com

§ 1 Verwerkingsverantwoordelijke:

De “verwerkingsverantwoordelijke” zoals bedoeld in artikel 4, lid 7, AVG, is

Alltrucks GmbH & Co. KG

Homer Smyrliadis

Perchtinger Str. 6, D-81379 München, Duitsland

E-mail: info@alltrucks.com

Telefoon: +49 89 4622466-0

Fax: +49 89 4622466-86

(hierna “ALLTRUCKS”).

§ 2 Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming zoals bedoeld in artikel 37, AVG, en § 38, BDSG (Bundesdatenschutzgesetz [Bondsgegevensbeschermingswet]), is

De heer Alexander Schulte-Ahlswe

Invra Treuhand AG

E-mail: alexander.schulte-ahlswe@bbh-online.de,

Telefoon: +49 89 231164-183

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming is goed en tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Tot de kerntaken van de functionaris voor gegevensbescherming behoren het werken aan de naleving van alle relevante gegevensbeschermingsvoorschriften, het monitoren van specifieke processen zoals gegevensbeschermingseffectbeoordeling, het vergroten van het bewustzijn en de opleiding van werknemers, en het medewerken met de toezichthoudende autoriteit.

§ 3 Informatie omtrent het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld en verwerkt indien en voor zover dit is toegestaan door de van toepassing zijnde regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens of indien u ons uw toestemming hebt verleend.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daartoe behoren met name de naam, het adres, het e-mailadres, het geslacht, de geboortedatum, het telefoonnummer, de leeftijd en de bankgegevens. Verdere begrippen in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt in overeenstemming met de definities zoals vastgelegd in artikel 4, AVG.

1 Standaard bij een bezoek aan onze website verzamelde gegevens

In beginsel kan onze website zonder registratie en aanmelden worden bezocht. Niettemin verzamelen wij van iedere bezoeker gegevens die standaard door uw browser naar onze server worden verzonden, om toegang tot onze site technisch mogelijk te maken. Om redenen van veiligheid en stabiliteit, houdt onze webserver automatisch de bezoeken aan onze website bij (de rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG).

Daarbij worden verzameld:

 • IP-adres van de bezoekende computer,
 • datum en tijdstip van het bezoek,
 • naam en URL/adres van het bestand, dat u hebt bekeken,
 • toegangsstatus/http-statuscode,
 • overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • referrer-URL (URL van de website waarvandaan u onze website bezoekt),
 • browser,
 • besturingssysteem en omgeving (64- of 32-bits),
 • taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden gescheiden van alle andere gegevens die u ons hebt verstrekt opgeslagen, in het bijzonder wanneer u gebruik maakt van een van onze online diensten. Er wordt geen verband gelegd met die andere gegevens. Uw gegevens worden voor statistische doeleinden geëvalueerd en voor de duur van zeven dagen op onze servers opgeslagen.

2 Verzamelen en verwerken van andere persoonsgegevens

Het verstrekken van andere (extra) persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. Er zijn fundamenteel geen nadelen aan verbonden, als u ons geen verdere persoonsgegevens ter beschikking stelt.

Voor bepaalde diensten die wij via onze websites aanbieden, hebben wij niettemin beslist wel sommige andere persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om een verzoek van u te kunnen behandelen of om u bestanden te kunnen toesturen. In dergelijke gevallen kunnen wij de door u gevraagde dienst niet verlenen zonder toegang tot de daarvoor benodigde persoonsgegevens.

 

a) Registratie

Wij bieden online opvraagbare diensten aan voor onze contractuele partners. Daartoe moeten onze contractuele partners zich registeren en medewerkers benoemen, die online-toegang moeten verkrijgen.

In het kader van de registratie wordt aan de gebruikers meegedeeld welke gegevens zijn vereist en die worden op basis van artikel 6, lid 1, punt b, AVG, verwerkt ten behoeve van het aanmaken van het gebruikersaccount. Het account kan worden gepersonaliseerd door het toe te wijzen aan een of meer gebruikerscategorieën (bijvoorbeeld klant, blogger, auteur, uitgever, dienstverlener), waar onderscheidenlijke toegangs- en ontwerprechten bij horen.

De te verwerken gegevens omvatten met name de inloginformatie (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruikmaken van het gebruikersaccount en het doel ervan. In het kader van de registratie wordt aan de gebruikers meegedeeld welke gegevens eventueel nog meer zijn vereist. Gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines.

Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden de op dat account betrekking hebbende gegevens gewist, onder voorbehoud van een wettelijke bewaarplicht. Het is de verantwoording van de gebruiker, om zijn gegevens vóór het einde van de overeenkomst veilig te stellen. Wij behouden ons het recht voor om alle gebruikersgegevens die tijdens de duur van de overeenkomst zijn opgeslagen, op elk moment onherroepelijk te verwijderen.

In het kader van het gebruik van onze registratie- en inlogfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de desbetreffende gebruikershandeling op. Dat opslaan geschiedt op grondslag van ons gerechtvaardigd belang en dient bovendien als bescherming van de gebruiker tegen misbruik. Deze gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dat nodig is om onze aanspraken geldend te maken of als er een wettelijke verplichting toe bestaat.

De IP-adressen worden uiterlijk na zeven dagen geanonimiseerd of gewist.

b) Direct marketing

Wij informeren onze klanten regelmatig door het sturen van desbetreffende berichten via e-mail en per post (hierna “nieuwsbrief”) omtrent nieuwe aanbiedingen van ons bedrijf, met name omtrent de uitbreiding van de keuze uit aanbiedingen en de verdere ontwikkeling van bestaande aanbiedingen. Door het sluiten van de overeenkomst gaat u akkoord met het ontvangen daarvan en met de hieronder beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere kennisgevingen met reclame-informatie in elektronische vorm of via de post alleen met instemming van de ontvanger of met een wettelijke toestemming.

Aanmelden: aanmelden voor de nieuwsbrief gebeurt uit hoofde van het sluiten van de overeenkomst, aangezien de nieuwsbrief onderdeel uitmaakt van onze contractuele diensten. Het opslaan van de voor verzending vereiste gegevens is daarom door de contractuele regelingen (artikel 6, lid 1, punt c, AVG) gedekt.

 

Opzeggen/intrekken: niettemin kan ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde worden opgezegd respectievelijk kan de toestemming worden ingetrokken. Aan het einde van elke elektronische nieuwsbrief bevindt zich een link, die kan worden gebruikt om de nieuwsbrief op te zeggen.

Wij mogen de e-mailadressen die wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen hebben afgemeld, maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen, om eerder verleende toestemming te kunnen bewijzen. Het verwerken van deze gegevens blijft beperkt tot de doelstelling van eventuele verdediging tegen claims. Een individuele annuleringsaanvraag is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van een toestemming wordt bevestigd.

Verzending: De toezending van de nieuwsbrief en de daaraan gekoppelde prestatiemeting zijn gebaseerd op toestemming van de ontvanger (artikel 6, lid 1, punt a, artikel 7, AVG, juncto § 7, lid 2 nr. 3 UWG [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Wet inzake oneerlijke concurrentie)]) of, indien toestemming niet is vereist, op grond van ons gerechtvaardigd belang bij direct marketing (artikel 6, lid 1, punt f, AVG, juncto § 7, lid 3, UWG).

§ 4 Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van uw persoonsgegevens hangt af van het desbetreffende doel van het verzamelen en wordt daar telkens vermeld. In beginsel streven wij er altijd naar om het verzamelen en verwerken tot een redelijk minimum te beperken (gegevenseconomie) en niet langer op te slaan dan wettelijk vereist of alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

§ 5 Cookies

In sommige gedeelten van onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies, om u onze diensten en websitefuncties zo individueel en comfortabel mogelijk aan te bieden. Cookies zijn bestanden, die een webserver door de browser op uw computer laat aanmaken. Cookies worden gebruikt om uw computer gedurende een bepaalde periode zonder twijfel te kunnen identificeren. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. U kunt uw browser zodanig instellen, dat u omtrent het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd. Op die manier is het gebruikmaken van cookies altijd transparant voor u.

De rechtsgrondslag daarvoor is het gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG.

Wij maken op onze website gebruik van “transiënte cookies”, “permanente cookies” en “flashcookies” en informeren u hieronder over de omvang en functionaliteit daarvan.

1“Transiënte Cookies” (tijdelijke cookies) zijn cookies die u in staat stellen om snel, eenvoudig en efficiënt door verschillende websites te navigeren, zonder dat uw identiteit elke keer opnieuw hoeft te worden geverifieerd. Onder “transiënte cookies” vallen met name de zogenaamde “sessiecookies”, die een sessie-ID opslaan waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend, wanneer u naar onze website terugkeert. “Transiënte cookies” worden automatisch gewist, zodra u uw browser sluit.

2“Permanente cookies” leiden tot een snellere en gemakkelijkere toegang tot webpagina's, omdat bepaalde instellingen al zijn ingesteld wanneer die pagina’s opnieuw worden opgevraagd. Op “permanente cookies” worden met een tijdsbeperking opgeslagen en blijven staan nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, die afhankelijk van het cookie kan variëren.

3Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies door ons, kunt u het opslaan van cookies voor onze site of in het algemeen deactiveren in de instellingen van uw browser. Informatie hieromtrent vindt u in de hulpfunctie van uw browser. Bovendien hebt de mogelijkheid om opgeslagen cookies te allen tijde in de instellingen van uw browser te verwijderen.

§ 6 Gegevensbeveiliging en plaats van verwerking

Al onze systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn met wachtwoorden beveiligd en slechts toegankelijk voor een beperkte groep van personen. De gegevens worden uitsluitend verwerkt en gebruikt op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

§ 7 Doorgeven van gegevens

Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven, tenzij wij daartoe wettelijk gerechtigd zijn of u daarvoor toestemming hebt verleend (met name voor overdracht van de aanvraagdocumenten aan derden).

Doorgifte aan overheidsinstellingen en/of autoriteiten vindt alleen plaats, als wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke voorschriften of officiële of gerechtelijke bevelen.

Wij verstrekken gegevens aan derden, voor zover noodzakelijk voor het verlenen van diensten, uitsluitend binnen de wettelijke kaders of op basis van een overeenkomst met betrekking tot het verwerken van bestellingen. In ons geval zijn dit naast drukkerijen en verladers ook de aandeelhouders van Alltrucks, evenals in het kader van de verdere ontwikkeling van onze producten ook samenwerkingspartners. In het laatste geval worden de gegevens uitsluitend gepseudonimiseerd doorgegeven. Dit betekent dat derden de gegevens niet tot een bepaalde persoon kunnen herleiden.

§ 8 Koppelingen naar Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps om u locaties, zoals bijvoorbeeld onze bedrijfslocatie, ook visueel te kunnen tonen en om voor u een comfortabele routeplanning mogelijk te maken. Google Maps is een interactieve kaartendienst van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om het gebruik van Google Maps zo gegevensbesparend mogelijk te maken, bieden wij de kaartfunctie van Google Maps alleen via een link naar de website van Google Maps aan. Dit houdt in dat er geen informatie over u naar Google wordt verzonden wanneer u onze website bezoekt, tenzij u op de Google-Maps-link klikt. Zodra u echter wel op onze link naar Google Maps klikt, wordt u doorgeleid naar de website van Google Maps. Persoonsgegevens kunnen dan misschien ook aan Google worden doorgegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de mogelijke overdracht van persoonsgegevens naar en op het verzamelen van gegevens door Google. Evenmin zijn wij op de hoogte van de individuele doeleinden van deze gegevensverwerkende activiteiten of van de omvang en de duur van de opslag ervan. Noch weten wij of Google de verzamelde gegevens wist, met een gebruikersprofiel in verband brengt of anonimiseert, en dat valt ook niet binnen onze invloedssfeer.

 

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en van het verdere verwerken en gebruikmaken van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de verklaring inzake het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Omdat Google statutair in de VS is gevestigd, kunnen gegevens ook naar de VS worden overgedragen. Om aan de wettelijke normen voor gegevensbescherming te voldoen, heeft Google verklaard het EU-VS-privacyschild toe te passen. Meer informatie daarover kunt u vonden onder https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Wees u ervan bewust dat door op links naar Google Maps te klikken, u het beschermings- en verantwoordelijkheidsgebied van onze website verlaat en dat u door klikken op de link, Google gegevens laat verzamelen en verwerken op een manier, die niet onder onze controle valt.

§ 9 Google Analytics

Een ander online-reclamemiddel dat wij gebruiken is Google Analytics, een webanalysedienst van Google (zie ‎§ 10). Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie ‎§ 6 voor de betekenis), waarin informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt aangemaakt en naar een server van Google in de VS wordt overgedragen en aldaar wordt opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om te beoordelen hoe u de website gebruikt, rapporten over website-activiteiten voor website-exploitanten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden.

Google mag die gegevens aan derden doorgeven, waar dat wettelijk is voorgeschreven of waar derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google verzekert dat uw IP-adres niet met andere gegevens die bij Google zijn opgeslagen, in verband zullen worden gebracht. Wij hebben geen enkele invloed op de omvang and het verdere gebruik van de verzamelde gegevens, die door Google in het kader van de beoordeling worden verwerkt.

U kunt het gebruik van cookies verhinderen door de desbetreffende instellingen in uw browser aan te passen. Maar wij wijzen u er wel op, dat u dan eventueel niet volledig van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken. Als u gebruik maakte van deze website, stemt u ermee in dat Google gegevens mag gebruiken op de hierboven vermelde manier en voor de beschreven doeleinden.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming bij Google kunt u vinden onder http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en onder https://services.google.com/sitestats/nl.html. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) en waarborgt daarom dat de Europese normen inzake gegevensbescherming zullen worden nageleefd.

§ 10 Enquêtes

 

Voor enquêtes onder onze gebruikers maken we gebruik van de speciale dienst “SurveyMonkey”, aangeboden door SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland, (dpo@surveymonkey.com).

Hiertoe worden de persoonsgegevens van de bevraagden doorgegeven op grondslag van het gerechtvaardigde belang van een analyse, om onze aanbiedingen te verbeteren (artikel 6, lid 1, punt f, AVG).

Deze gegevens worden door SurveyMonkey verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid (https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/).

§ 11 Koppelingen naar sociale netwerken via “social-media-buttons”

In onze website hebben wij verscheidene “social-media-buttons” geïntegreerd, met name naar Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing en Instagram. Door “social-media-buttons” te gebruiken streven wij ernaar onze website gebruikersvriendelijker te maken.

Wij hebben de “social-media-buttons” als links in onze website ingebouwd. Als u op een van deze buttons klikt, komt u bij onze online-aanwezigheid in het desbetreffende netwerk terecht. Maar als u niet op onze social-media-buttons klikt, worden er bij een bezoek aan onze website dan ook geen gegevens naar de exploitanten van die netwerken doorgegeven. Uw gegevens worden pas doorgegeven aan de desbetreffende exploitant van het (sociale) netwerk, wanneer u op een van onze “social-media-buttons” klikt en daardoor wordt doorgestuurd naar onze online-aanwezigheid in het betreffende netwerk.

Houd er daarbij rekening mee dat, afhankelijk van de aanbieder van de plug-in, ook gegevens naar de VS kunnen worden doorgegeven. Alle bovengenoemde aanbieders hebben zich echter aangemeld bij het EU-VS-privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), dat gegevensbescherming nastreeft.

Wij hebben geen enkele invloed op het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door de desbetreffende aanbieders van de plug-ins. Evenmin zijn wij op de hoogte van de individuele doeleinden van deze gegevensverwerkende activiteiten of van de omvang en de duur van de opslag ervan. Noch weten wij of plug-in-aanbieder de verzamelde gegevens wist of anonimiseert, en dat valt ook niet binnen onze invloedssfeer.

Als u via een gebruikersprofiel bij de aanbieder bent ingelogd of later inlogt, kan de exploitant het bezoek aan onze website en uw actie via het activeren van de plug-in (bv. share/“delen”) met uw gebruikersprofiel bij de aanbieder in verband brengen. Zelfs als u geen gebruikersprofiel hebt bij de aanbieder van de desbetreffende plug-in, is het niettemin mogelijk dat die uw IP-adres opslaat of uw bezoek aan ons door middel van cookies registreert.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en van het verdere verwerken en gebruikmaken van de gegevens door de exploitanten, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de desbetreffende verklaringen inzake het privacybeleid de exploitanten.

Hieronder vindt u de adressen van de aanbieders van Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn en Google en de bijbehorende gegevensbeschermingsinformatie voor het gebruik van de afzonderlijke diensten.

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS

Gegevensbeleid:

https://www.facebook.com/policy.php

alsmede

https://www.facebook.com/help/186325668085084

 • Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS

Gegevensbeleid:

https://twitter.com/privacy?lang=de

 • XING SE, Dammtorstrasse 30, D-20354 Hamburg, Duitsland

Gegevensbeleid:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Gegevensbeleid:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Gegevensbeleid:

 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wees u ervan bewust dat door op een social-media-plug-in te klikken, u het beschermings- en verantwoordelijkheidsgebied van onze website verlaat en dat u door klikken op de plug-in, de afzonderlijke aanbieders van de plug-ins gegevens laat verzamelen en verwerken op een manier, die niet onder onze controle valt.

§ 12 Recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens

Met betrekking tot de op u betrekking hebbende persoonsgegevens hebt u de volgende rechten jegens ons:

 • Recht van inzage (artikel 15, AVG)
 • Recht op rectificatie of gegevenswissing “vergetelheid” (artikelen 16 en 17, AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18, AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20, AVG)

§ 13 Recht om bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat ons bedrijf uw persoonsgegevens niet verwerkt in overeenstemming met de hierin beschreven vereisten en/of van toepassing zijnde inzake gegevensbescherming, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 13, lid 2, punt d, AVG.

§ 14 Recht van bezwaar

Op grond van artikel 21, lid 1, AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, sub 1, punt e of f, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan de verwerkingsverantwoordelijke (zie ‎§ 2) of aan onze functionaris voor gegevensbescherming (zie ‎§ 3). Bij uitoefenen van het recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken voor de doeleinden in kwestie en uit onze systemen verwijderen, tenzij wij stringent gerechtvaardigde redenen voor verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

 

25.05.2018